Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Softmoving juli 2022

Softmoving is een compleet ERP verhuis software pakket. De verhuizing zo soepel mogelijk laten verlopen. Dat is waar we bij Softmoving voor gaan. 

Met een slimme software oplossing voor elk verhuisbedrijf zetten we in op het automatiseren van werkprocessen en overzicht houden op alle lopende zaken. 

Wij staan voor duidelijkheid en daarom is dan ook de keuze gemaakt om de algemene voorwaarden op een leesbare manier op de stellen.

1. Definities

1.1. Afnemer: iedere rechtspersoon die een overeenkomst met Softmoving is aangegaan.

1.2. Leverancier: Softmoving levert het gebruik van Software as a Service - SaaS diensten

1.3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot Saas diensten. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Voorwaarden van toepassing.

1.5. De Software: de programmatuur zoals beschreven in de Overeenkomst, waartoe Leverancier middels de SaaS diensten onder andere aan Afnemer toegang verleent voor gebruik door Gebruiker in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst.

1.6. Softmoving: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leadtastic B.V.. Statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82107521.

1.7. Gebruiker: Afnemer en/of medewerker van Afnemer.

1.8. Login: De toegang van een Gebruiker in De Software.

1.9. Onvolkomenheid: alle tekortkomingen aan De Software die het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan.

1.10. SaaS: Software as a Service. Kenmerk van SaaS is, dat de gebruiker gebruik maakt van geheel op het internet gebaseerde techniek. Het voordeel is dat geen software op lokale computers of servers hoeft te worden geïnstalleerd, de software vanaf iedere werkplek van Afnemer met internet toegang bereikt kan worden en vanaf één centrale plek met één handeling updates (verbeteringen) en zelfs upgrades(nieuwe versies) kunnen worden doorgevoerd.

1.11. SaaS Diensten: het geheel van de door Leverancier aan Afnemer te leveren diensten, zoals nader beschreven in de Overeenkomst.

1.12. Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van Saas diensten.

1.13. Vertrouwelijke Informatie: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt onder vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier begrepen (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

1.14. Gebruikerslicentie: Het toegangsrecht tot De Software voor één Gebruiker. Een Gebruikerslicentie dient expliciet toegewezen te worden aan een Gebruiker.

1.15. Service Desk: service onderdeel van Leverancier, toegankelijk via info@softmoving.nl of 085 - 4017669

1.16. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.

1.17. Kantooruren: van 9.00 tot 17.00 tijdens Werkdagen.

1.18. Schriftelijk: onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per post, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.19. Derden Producten: Alle door Leverancier verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Leverancier berusten.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomst

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst - waaronder begrepen bij-bestellingen van Gebruikerslicenties, diensten, zoals begeleiding bij het inrichten van De Software, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op de SaaS Softmoving Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Leverancier is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal Afnemer zoveel mogelijk 2 maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Afnemer niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.4, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien Afnemer niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier en vóór het in werking treden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Leverancier zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Leverancier.

2.4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5. Aanbiedingen gelden voor een specifieke onderliggende opdracht en zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen.

 

3. Aanvang en opzegging van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand zodra een ondertekende overeenkomst in ongewijzigde staat ontvangen en geaccepteerd is door Leverancier.

3.2. De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de Overeenkomst geldt als ingangsdatum voor de SaaS Softmoving diensten.

3.3. De Overeenkomst wordt met ingang van de dag van totstandkoming ervan aangegaan voor de periode van één (1) maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Pagina 2 van 5 revisie 304 is hier nog een aanpassing nodig? 

3.4. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 3.3 wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) maand, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode Schriftelijk opzegt.

3.5. Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt of in een insolventie situatie komt te verkeren.

3.6. De Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

3.7. Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als omschreven in artikel 3.4, 3.5 en 3.6.

3.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer terstond het gebruik van De Software staken en gestaakt houden. Tevens zal Afnemer en zullen medewerkers van Afnemer na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot De Software.

3.9. Leverancier zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen reeds betaalde of verschuldigde vergoedingen aan Afnemer restitueren.

 3.10. Plaatsen van bij bestellingen van 1 of meer Gebruikerslicenties dient schriftelijk plaats te vinden. De Overeenkomst wordt op de datum van de bij bestelling gewijzigd met het nieuw aantal Gebruikerslicenties.

3.11. De looptijd van de Overeenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van bij bestellingen Gebruikerslicenties door Afnemer tijdens de Overeenkomst.

3.12. Opzegging van een deel van de Overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk voor zover het de opzegging voor 1 of meer Gebruikerslicenties betreft en Afnemer daarbij uitdrukkelijk aangeeft voor hoeveel Gebruikerslicenties dit geldt. Het aantal Gebruikerslicenties dat wordt opgezegd, kan niet toegewezen te zijn aan Gebruikers. De deelopzegging gaat steeds de eerstvolgende kalendermaand in.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1. Betaling geschiedt per maand. 

4.2. Alle prijzen voor de SaaS Softmoving diensten worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Leverancier stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. 

4.3. Leverancier is gerechtigd de vergoeding als bedoeld in artikel 4.2 jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig schriftelijk medegedeeld. Afnemer verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumentenprijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2008 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Afnemer de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.4, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging. 

4.4. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard. 

4.5. In geval van wanbetaling of contractbreuk heeft Leverancier het recht de SaaS Softmoving diensten tijdelijk te blokkeren. De kosten welke voortvloeien uit de overeenkomst, blijven gedurende een periode waarin de Saas Softmoving diensten geblokkeerd zijn onverminderd doorlopen. 

4.6. De kosten van de storingsopheffing in de Saas Softmoving diensten komen voor rekening Leverancier, tenzij: - Afnemer onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Saas Softmoving diensten; - Afnemer in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Saas Softmoving diensten;- De storing anderszins aan Afnemer toegerekend kan worden. 

5. Verplichtingen Leverancier

 5.1. Leverancier draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Software. Leverancier is er tevens toe gehouden de Saas Softmoving diensten tenminste te verrichten zoals van een redelijk bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht. 

5.2. Leverancier staat ervoor in dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die Afnemer in de Software heeft ingevoerd. Deze back-up kan op verzoek aan Afnemer worden verstrekt. 

5.3. Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer in de Software heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers. 

5.4. Behoudens het bepaalde in artikel 8.5 onthoudt Leverancier zich van het inzien van de gegevens die Afnemer middels de Software bij Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of Leverancier en Afnemer anderszins zijn overeengekomen. 

6. Verplichtingen en medewerking Afnemer 

6.1. Afnemer dient een bankrekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank. 

6.2. Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk aan Leverancier mede te delen. 

6.3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van Saas Softmoving diensten. 

6.4. Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van SaaS Softmoving diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. 

6.5. Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van SaaS Softmoving diensten. 

6.6. Afnemer is ertoe gehouden haar Medewerkers en/of Gebruikers kennis te laten nemen van deze Voorwaarden en op naleving daarvan door hen toe te zien en jegens Leverancier daarvoor in te staan. 

7. Gegevens 

7.1. De gegevens die Gebruiker in de Software heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van Leverancier staat. 

7.2. Leverancier heeft geen toegang tot de gegevens in deze databank, tenzij Afnemer deze toegang expliciet toekent. 

7.3. Afnemer blijft eigenaar van de door haar Gebruikers ingevoerde gegevens en de via de Software bewerkte gegevens. 

7.4. Tot 28 dagen na het einde van de Overeenkomst kan Afnemer Leverancier verzoeken hem de gegevens van Afnemer in een SQL Server database backup bestand te verstrekken. 

7.5. Leverancier is niet gehouden om gehoor te geven aan het in dit artikel 7.4 bedoelde verzoek, indien Leverancier nimmer een betaling van Afnemer heeft ontvangen. 

7.6. Leverancier hanteert voor de bewaring van gegevens de wettelijke bewaartermijnen. 

7.7. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt door Leverancier de in de Software ingevoerde gegevens minimaal 28 dagen bewaard. Na deze periode is Leverancier gerechtigd deze gegevens te verwijderen. 

8. Support 

8.1. Gedurende de SaaS Softmoving Overeenkomst heeft Afnemer recht op support. 

8.2. Support omvat het recht op het raadplegen en naar eigen inzicht gebruiken van Documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend bij de helpdesk middels info@Softmoving.nl. De support is tijdens kantooruren te bereiken op 085-4017669

8.3. Support omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) structureel werk zoals het definiëren van schermen, velden, rapportages, inrichting van rollen en rechten schema’s en koppelingen met software van derden; c) ondersteuning op locatie anders dan staat vermeld in de Overeenkomst en/of in het geval aanvullende begeleidingsdiensten worden afgenomen; d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Software; e) het converteren van bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Leverancier; g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de SaaS Softmoving Overeenkomst omschreven diensten; h) support voor (bedienings-)software van andere producenten dan Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Software kan worden opgestart; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Software; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding van Afnemer; l) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt. 

8.4. Support mag slechts worden aangevraagd door een Applicatie Beheerder. 

8.5. In het kader van het leveren van support is Leverancier gerechtigd de gegevens van Afnemer, bedoeld in artikel 7, in te zien. 

8.6. Indien Leverancier in opdracht van Afnemer werkzaamheden met betrekking tot de onder 8.3 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 4, aan Afnemer apart in rekening brengen conform de alsdan bij Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten. 

9. Beschikbaarheid 

9.1. Leverancier verschaft Afnemer toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen SaaS Softmoving Diensten tegen betaling door Afnemer van de overeengekomen prijs. 

9.2. Leverancier zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Software en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Software zo spoedig mogelijk op te lossen. 

9.3. Leverancier zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om Saas Softmoving diensten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen. Leverancier garandeert een up-time van 99,8% op de looptijd van de Overeenkomst. Bij overschrijding hiervan wordt het abonnementsgeld naar rato gecrediteerd. 

9.4. Leverancier zal een storing in Saas Softmoving diensten zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Afnemer is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden. 

9.5. Leverancier verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden aan zijn netwerk van tevoren aan te kondigen. Van verwachte impact en tijdsduur zal door Leverancier een inschatting worden gegeven. 

10. Overmacht 

10.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Leverancier. 

10.2. Leverancier is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 

10.3. De Afnemer verklaart Leverancier niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.

 11. Persoonsgegevens 

11.1. Afnemer is (verwerkings) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de Software ten behoeve van Afnemer. Afnemer erkent dat de gegevensverwerking zoals opgedragen aan Leverancier rechtmatig is. 

11.2. Afnemer vrijwaart Leverancier van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die hiermee verband houden. 

11.3. Voor zover Afnemer daartoe gerechtigd is, stemt Afnemer uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van de Software voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Leverancier. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

11.4. Met uitzondering van hetgeen in dit artikel hierboven gesteld, is Leverancier als ‘bewerker’ (verwerker) in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en AVG verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Leverancier noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Afnemer vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Afnemer in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Leverancier. Leverancier zal zich als ‘bewerker’ houden aan alle relevante verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en AVG. 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Leverancier. 

12.2. Afnemer verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Afnemer de Software, documentatie of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. 

12.3. Het is Afnemer niet toegestaan op de Software of middels de site van Leverancier aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken. 

12.4. Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door Leverancier gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd. 

12.5. Het is niet toegestaan om de Software of SaaS Softmoving Diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen. 

12.6. Indien de Afnemer in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 12, is de Afnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 15.000,- (vijftienduizend Euro) en een aanvullende boete van € 1.000,- (duizend Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

13. Aansprakelijkheid 

13.1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier zal, met inachtneming van artikel 13.2 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

13.2. Leverancier heeft zich ter zake van schade verzekerd. Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Afnemer uit hoofde van de met Leverancier gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Afnemer van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Leveranciers eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

13.4. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

13.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade. 

13.6. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Afnemer, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Afnemer, is nadrukkelijk uitgesloten. 

13.7. Buiten het in artikel 13 genoemde geval rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

13.8. De aansprakelijkheid van Leverancier ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. 

13.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Leverancier daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Pagina 5 van 5 revisie 304 

13.10. Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Afnemer aan een derde (af/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Leverancier is (af/op)geleverd. 

13.11. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Leverancier aan Afnemer heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal Leverancier zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Afnemer. 

13.12. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support als beschreven in artikel 8. 

14. Geheimhouding 

14.1. Leverancier en Afnemer verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Afnemer. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de Overeenkomst. 

14.2. Leverancier is gerechtigd de naam en het logo van Afnemer op haar website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. 

14.3. Afnemer zal gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de Overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Leverancier, behoudens schriftelijke toestemming van Leverancier. 

14.4. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 14.1, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen. 

15. Overdracht 

15.1. De tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. 

15.2. Afnemer geeft Leverancier bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Afnemer nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Leverancier. Indien dit geschiedt, zal Leverancier Afnemer hieromtrent informeren. 

16. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling 

16.1. Op alle door Leverancier met Afnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is. 

16.2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. 

16.3. Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht. 

16.4. Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, alvorens zich tot de SGOA te wenden (of in afwachting van het arbitrale vonnis), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.